The business of co-creation - and the co-creation of business

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

The business of co-creation - and the co-creation of business

Vis færre oplysninger

dc.contributor.author Lotz, Maja
dc.date.accessioned 2009-06-04
dc.date.accessioned 2009-06-04T09:23:58Z
dc.date.available 2009-06-04T09:23:58Z
dc.date.issued 2009-06-04
dc.identifier.isbn 9788759383933
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10398/7805
dc.description.abstract Afhandlingen ”The Business of Co-creation – and the Co-creation of Business” handler om, hvorledes danske produktionsvirksomheder tackler globaliserings udfordringer og muligheder gennem udviklingen af nye former for sam-skabende arbejdsorganiseringspraksisser. Studiet udforsker hvordan disse arbejdsorganiseringspraksisser bliver sam-skabt, (og hvad de sam-skaber) gennem en empirisk analyse af de arbejdsroller og fællesskaber, som muliggør sam-skabelsen af dem. Og omvendt, hvilke arbejdsroller og fællesskaber, der bliver muliggjort indenfor disse organisatoriske praksisser. På baggrund af kvalitative case studier i syv danske virksomheder analyseres specifikt, hvordan disse ”nye” måder at organisere arbejdet på er baseret på evnen til at samarbejde (og rivalisere) i, og mellem mange forskellige fællesskaber. Der ses endvidere på evnen til kontinuerligt at redefinere og rekombinere arbejdsroller og øvrige organisatoriske ressourcer mod øget vækst (menneskelig såvel som organisatorisk). Et andet træk ved disse arbejdsorganiseringspraksisser er, at autoritet og viden er distribueret lateralt, og at sam-skabelsesprocesserne mellem organisatoriske medlemmer er baseret på evnen til både at tro og tvivle på det man gør. Det vil sige på evnen til at tro og tvivle på eksisterende praksisser, hvilket er en forudsætning for kontinuerligt at kunne forbedre dem. Afhandlingen udforsker de menneskelige og organisatoriske praksisser og dynamikker, der knytter sig til disse samskabelses-processer blandt organisatoriske medlemmer. Det vil sige blandt både medarbejdere, ledere, kunder, leverandører og øvrige organisatoriske partnere indenfor nutidens arbejdsliv i danske produktionsvirksomheder, der opererer globalt. Afhandlingens empiriske undersøgelse er teoretisk informeret af en diskussion og reformulering af tre sociologiske grundbegreber: arbejdsorganisation, roller og fællesskab. De tre begreber redefineres relationelt, og udgør tilsammen afhandlingens analytiske perspektiv. Et perspektiv der sigter efter at videreudvikle forståelsen af de sam-skabende relationer mellem de tre begreber blandt organisatoriske medlemmer. Hermed søger afhandlingen at forstå nutidige virksomhedsdynamikker og -udfordringer ved at rette blikket mod samspillet mellem arbejdsroller, fællesskaber og arbejdsorganiseringspraksisser på et hverdagsligt mikro-niveau. Afhandlingens overordnede bidrag er at vise, hvordan samspillet mellem disse tre analytiske dimensioner (byggesten) faciliterer samskabelsen af arbejdsorganisatoriske praksisser med evnen til både at tro og tvivle på det man gør - for dermed kontinuerligt at skabe innovation (work organizing practices of belief and doubt). Med andre ord praksisser som fordi organisatoriske medlemmer både tror på det de gør, men også stiller spørgsmål til deres arbejdsrutiner og handlemønstre, rummer evnen til at forandre og forbedre deres arbejdspraksisser (eks. arbejdsrutiner, roller, fællesskaber, koordineringsmønstre etc.) gennem kontinuerlig re-kombination og refleksive sam-skabelsesprocesser. Et andet bidrag er at identificere karakteren af de arbejdsroller, der muliggør sam-skabelsen af disse arbejdsorganiseringspraksisser. Analysen viser at arbejdsrollerne i de case studier der studeres typisk kombinerer dimensionerne ”planlægning” og ”udførelse” på et hverdagsligt plan, og opererer som trans-aktionelle rutiner, der giver adgang til mangeartede ressourcer blandt organisatoriske medlemmer. Analysen viser også, at arbejdsrollerne ikke er predefinerede, men at de forhandles og transformeres løbende gennem sam-skabende fællesskaber, der åbner op for kontinuerlige læreprocesser. Et tredje bidrag er at indkredse karakteren og betydningen af de fællesskaber, der faciliterer arbejdsorganiseringspraksisser baseret på både tro og tvivl. Analysen illustrerer at fællesskab blandt organisatoriske medlemmer typisk erfares som en praktisk logik ”of connecting” bundet op omkring et fælles mål, at fællesskab (fællesskabelse) er både mulighedsskabende og begrænsende, og at det åbner op for læring og emotionel energi. Disse fællesskaber giver anledning til multiple rolledannelser. Analysen viser desuden, at fællesskaber på jobbet folder sig ud på mange organisatoriske niveauer, og derfor overskrider traditionelle bureaukratiske organisatoriske skel. Afhandlingens fjerde overordnede bidrag er at vise, hvordan danske produktionsvirksomheder gennem kontinuerlig reorganisering af deres arbejdspraksisser (samt arbejdsroller og fællesskaber) har formået at skabe både menneskelig og organisatoriske vækst. Ved at belyse samspillet mellem arbejdsroller, fællesskaber og arbejdsorganiseringspraksisser giver afhandlingen empirisk indblik i, hvordan disse organiseringspraksisser bidrager til sam-skabelsen af såkaldte ”lærende organisationsformer”. På den måde øger afhandlingen vores viden om indholdet af denne organisationsform, og dens rolle for danske produktionsvirksomheders evne til kontinuerligt at transformere sig, og udvikle nye konkurrencestærke organisatoriske praksisser for produktion, organisering og innovation i en mere og mere globaliseret verden. en_US
dc.format.extent 311 s. en_US
dc.language eng en_US
dc.relation.ispartofseries PhD Series;2009-15
dc.subject.other Ph.d.-afhandlinger en_US
dc.title The business of co-creation - and the co-creation of business en_US
dc.type phd en_US
dc.accessionstatus modt09jun04 jobrmo en_US
dc.contributor.corporation Copenhagen Business School. CBS en_US
dc.contributor.corporationshort Doctoral School of Organisation and Management Studies. OMS en_US
dc.contributor.department Institut for Organisation en_US
dc.contributor.departmentshort IOA en_US
dc.contributor.departmentuk Department of Organization en_US
dc.contributor.departmentukshort IOA en_US
dc.idnumber x656599412 en_US
dc.publisher.city Frederiksberg en_US
dc.publisher.year 2009 en_US


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
maja_lotz.pdf 3.427Mb PDF Vis/Åbn

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis færre oplysninger