Virksomhedernes kunderelationer 2013

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Virksomhedernes kunderelationer 2013

Show full item record

Title: Virksomhedernes kunderelationer 2013
CRM i danske virksomheder
Author: Østergaard Jacobsen, Per; Bjerre, Mogens; Bentzen, Eric; Ringberg, Torsten; Nielsen, Henrik Mark; Bech, Peter Elberg; Daugaard Jacobsen, Christian
Abstract: Kundeorientering er blevet et nyt og nødvendigt mantra hos mange virksomheder i jagten på vækst. Natur-ligvis profitabel vækst, det kan dog være en udfordring for mange at sikre dette viser erfaringerne. Her er CRM konceptet et centralt og afgørende element. Mange virksomheder oplever ikke alene knaphed på finan-sielle ressourcer, men også knaphed på kunder. Knapheden på kunder opleves som en udfordring, når profi-table kunder skal tiltrækkes, og eksisterende profitable kunder skal fastholdes. Derfor arbejder flere og flere virksomheder med CRM konceptet og loyalitetsteorien. Denne observation bekræftes i en analyse fra PwC1. Her siger hele 77 pct. af toplederne, at de forventer at investere i tiltag omkring fastholdelse af og mersalg til eksisterende kunder. Ligeledes fremhæver 67 pct. af toplederne, at højeste prioritet for investeringerne i de kommende 12 måneder er at forøge kundebasen. Det synes også i den grad som en nødvendig prioritering. En undersøgelse2 viser, at de europæiske forbruge-re kan undvære 92 pct. af de Brands som findes på markedet i dag. Derfor bør arbejdet med kundedata og kunderelationer være en essentiel prioritering, der er nødvendig for at skabe vækst på såvel top- som bund-linje. Aktiviteter vedrørende kunder kræver indsigt i, dels hvad der er kundens værdioplevelse, dels hvad kundens potentiale er i forhold til virksomheden (livstidsværdi), samt hvordan du som virksomhed bedst kommunike-rer med forskellige kundesegmenter (målrettet og relevant) på den mest effektfulde og effektive måde. Udfordringerne kan være mange, men netop en oplevelse af knaphed på kunder enten via lave fastholdelses-rater, lav tilgang af nye kunder eller en kombination, sætter behovet for viden i perspektiv. Det er ikke kun et spørgsmål om tilfredshed og villigheden til at ville anbefale og genkøbe et produkt/serviceydelse. Det er der-imod en systematisk indsamling, bearbejdning, deling og anvendelse af viden proaktivt og konstruktivt i rela-tion til kunder og markedet, der er et afgørende konkurrenceparameter. Ligesom evnen til at anvende og kommunikere denne viden så den af modtageren opleves målrettet og relevant, er afgørende for succesen. Ønsket om kundefastholdelse er et element, men ambitionen om vækst også gennem nye kunder stiller kon-stant nye krav til de måder, virksomheder tilbyder deres services og produkter. En anden udfordring synes at være, at forbrugernes adfærd og holdninger forandres. Den klassiske lineære tilgang til kunder og markedet (AIDA modellen) synes afløst af en cirkulær og mere ustruktureret adfærd som kan betegnes kundens ECO system3. Denne adfærd stiller store krav til opsamlin-gen af viden, bearbejdning heraf, delingen og anvendelsen af de touch points kunden samt virksomheden har. Den karakteristiske kampagnebaserede tilgang til markedet synes at have en mindre og mindre virk-ningsgrad. Kampagner vil blive afløst af en procesbaseret tilgang, der tager sit udgangspunkt i kundens ad-færd og holdninger i forhold til en gensidig værdiskabelse.
URI: http://hdl.handle.net/10398/8935
Date: 2014-06-23

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Files Size Format View
Virksomhedernes_kunderelationer_2013.pdf 1.370Mb PDF View/Open Rapport

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record