Det afviste manuskript II i Ajos-debatten

OPEN ARCHIVE

Union Jack
Dannebrog

Det afviste manuskript II i Ajos-debatten

Vis flere oplysninger

Titel: Det afviste manuskript II i Ajos-debatten
Skibby Supermarked-sagen versus Ajos-sagen: Hvilken højesteretsdom er udtryk for gældende ret?
Forfatter: Nielsen, Ruth; Tvarnø, Christina D.
Resume: Den artikel, der publiceres her, sammenligner Højesterets domme i Skibby Supermarked-sagen og Ajos-sagen. Begge sager angik private arbejdsgivere, der havde overtrådt diskriminationsforbuddet i beskæftigelsesdirektivets artikel 2, der er implementeret i forskelsbehandlingsloven. I Skibby Supermarked-sagen fastslog Højesteret, at direktivstridig handicapdiskrimination er en overtrædelse af forskelsbehandlingslovens § 2. Højesteret overholdt herved den EU-retlige pligt til EU-konform fortolkning og principperne om EU-rettens forrang for og direkte virkning i national ret. I sager mod offentlige arbejdsgivere gælder klart det samme om direktivstridig aldersdiskrimination. Højesteret anså i Ajos-sagen forskelsbehandlingsloven for uanvendelig og frifandt Ajos under henvisning til funktionærlovens daværende § 2a, stk. 3 som fortolket i højesteretspraksis. Højesteret overtrådte herved pligten til EU-konform fortolkning og principperne om forrang og direkte virkning. Højesteret og landsretterne har i en række andre sager om diskrimination overholdt EU-retten. Ajosdommen er en enkeltstående afvigelse herfra. Vores prognose er, at den heller ikke kan forventes fulgt fremover, hvorfor vi ikke anser den for gældende ret. Artiklen blev den 13.1. 2018 afvist fra publicering i Ugeskrift for Retsvæsen. Vi synes, det er vigtigt at være opmærksom på den analyse, vi foretager i artiklen, og har derfor valgt at publicere den på CBS.open.archive.
URI: http://hdl.handle.net/10398/9611
Dato: 2018-04-06

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons License.

Filer Størrelse Format Vis
Nielsen og Tvarnø_2018.pdf 232.6Kb PDF Vis/Åbn Working paper

Dette dokument findes i følgende samling(er)

Vis flere oplysninger